Utlendingsnemnda sitt vedtak kjent ugyldig

Ein asylsøkjar søkte om asyl i Noreg for nokre år sidan. Det vart avdekka at søkjaren gav norske mynde ukorrekte opplysningar på søknadstidspunktet og avslag på søknad vart gitt. Søkjar var under asylopphaldet blitt far til eit born og gift med ei norsk kvinne. UNE meinte vilkåra for utvisning førelåg, men Oslo tingrett kjente vedtaket ugyldig. …

Frifunne for lekamsskade

To tiltalte stod for nokre veker sidan tiltalt i Sunnhordland tingrett for å ha påført ein person skade i andledet ved bruk av vald. Begge to vart frifunne. Påtalemakta hadde lagt ned påstand om at dei tiltalte skulle dømmast for å ha under skjerpande omstende påført ein person skader i andledet ved slag og spark. Påtalemakta meinte dei to …