Måtte betale erstatning for ødelagte trær

Sunnhordland tingrett har nyleg avsagt dom i sak som gjaldt erstatningskrav for tre øydelagte trær. Skadevaldar var nabo som meinte han hadde fått samtykke til å felle tre trær på naboeigedomen. Før han ville sage dei ned hadde han fjerna borken for at dei skulle døy eller stanse veksten. Den «fornærma» kravde nær 200.000,- i erstatning. …

Frifunne for mistanke om eksamensjuks x 2

VG har i fleire reportasjar denne ettersommaren fokusert på at staten har hatt store kostnader til advokatar som representerer studentar som er under mistanke om fusk ved eksamen. Påstanden til VG er at klager sjeldan fører fram og det vert spørsmålsteikn til om staten skal dekke denne type utgift. Advokatane Sydnes og Neset AS har hatt tre saker …

Juryen satte avgjerd til side

Det norske jurysystemet kan gi utslag i ekstrem «berg og dalbane»-følelse for tiltalte som opplever å bli frifunne i skuldspørsmålet av juryen og som deretter opplever at fagdommarane set juryavgjerda til sides. Ein sunnhordlending opplevde nettopp dette i Gulating lagmannsrett. Tiltalte var domfelt i førsteinstans for seksuell handling …