Juryen satte avgjerd til side

Det norske jurysystemet kan gi utslag i ekstrem «berg og dalbane»-følelse for tiltalte som opplever å bli frifunne i skuldspørsmålet av juryen og som deretter opplever at fagdommarane set juryavgjerda til sides. Ein sunnhordlending opplevde nettopp dette i Gulating lagmannsrett. Tiltalte var domfelt i førsteinstans for seksuell handling …

Innflytting i Kunnskapshuset

Etter mange år med planlegging kunne me denne veka endeleg flytte inn i flotte lokaler i Kunnskapshuset i Sævegen. Gamle og nye klientar finn oss no i 2. etg i Kunnskapshuset. Me er no vorte naboar med Aktiva Økonomiservice AS, Kiwi og Veritas. Fleire firma kjem til i løpet av hausten. Bygninga ligg ca 300-400 meter frå Leirvik sentrum i retning …

Ikkje felles ansvar for studielån ved samlivsbrot

I sambuarforhold som varte i fleire år, hadde den eine parten tatt opp studielån medan forholdet varte. Midlane blei brukt til felles livsopphald og dekning av utgifter. Etter samlivsbrotet sette låntakaren fram krav om at den tidlegare sambuaren skulle dekka halvparten av studielånet. Sambuaren motsette seg dette, og låntakaren tok ut sak ved …