Advokatfirmaet Responsa AS er i drift!

Advokatane Sydnes og Neset AS og Advokatfirmaet Vik Vestly AS kunngjorde i juni 2013 at dei ville fusjonere. Fusjonsmelding er no sendt Føretaksregisteret med melding om at fusjonen skal tre i kraft. Registrering vil skje i denne veka og med dette er fusjonen eit faktum; Advokatfirmaet Responsa AS har oppstått! Med 13 tilsette og lokalitetar både …

Frifunne etter å ha vore fengsla

Ein 21 år gamal bømling vart våren 2012 fengsla fordi påtalemakt og Kriminalomsorga «trudde» at ein tingrettsdom frå Sunnhordland tingrett hadde gitt mannen dom på 90 dg fengsel. 21 åringen hadde imidlertid anka saka. Først til lagmannsretten som avviste saka og deretter vidare til Høgsterett. Høgsterett oppheva lagmannsretten …

Arbeidsrettssak – Lønnskrav tapt pga. passivitet

Sunnhordland tingrett har avsagt dom i sak der arbeidstakar hevda å ha fått ugyldig avskjed og der arbeidstakar meinte å ha uteståande lønskrav mot sin arbeidsgivar. Tingretten gav ikkje arbeidstakaren som saksøkjar medhald. Retten har i sin dom drøfta i kva grad ein innanfor arbeidsretten kan tape eit lønskrav pga passivitet. Konklusjonen var …