Ikkje felles ansvar for studielån ved samlivsbrot

I sambuarforhold som varte i fleire år, hadde den eine parten tatt opp studielån medan forholdet varte. Midlane blei brukt til felles livsopphald og dekning av utgifter. Etter samlivsbrotet sette låntakaren fram krav om at den tidlegare sambuaren skulle dekka halvparten av studielånet. Sambuaren motsette seg dette, og låntakaren tok ut sak ved Sunnhordland tingrett.

Advokat Leif Jakob Sydnes representerte saksøkte som vart frifunnen. Retten dømte saksøkar til å betala saksøkte sine sakskostnader.

Sunnhordland tingrett uttaler m.a.:

”Studielånet er tatt opp av saksøkeren alene”. … ”Det er fra saksøkerens side ikke gjort gjeldende at det foreligger en avtale om felles ansvar for dette lånet, men retten bemerker at det likevel ut fra partenes forklaringer, og bevisene ellers, ikke fremkommer noe som sannsynliggjør eller indikerer at en slik avtale ble inngått eller må anses underforstått.

I fravær av slik konkret eller underforstått avtale finnes det ikke annet rettslig grunnlag for felles ansvar. De påstandsgrunnlag som saksøkeren har fremmet (felles forbruk av midlene og lånemidler brukt til nedbetaling av gjeld på felles boli) gir ikke rettslig grunnlag for at saksøkte skulle bli ansvarlig for saksøkerens studiegjeld.”