Ikkje felles ansvar for studielån ved samlivsbrot

I sambuarforhold som varte i fleire år, hadde den eine parten tatt opp studielån medan forholdet varte. Midlane blei brukt til felles livsopphald og dekning av utgifter. Etter samlivsbrotet sette låntakaren fram krav om at den tidlegare sambuaren skulle dekka halvparten av studielånet. Sambuaren motsette seg dette, og låntakaren tok ut sak ved …

Byggmester fekk rett til full betaling iht. rekning

Ein entreprenør fekk i oppdrag å føre opp ein einebustad + garage for ein forbrukar. Partane inngjekk ikkje nokon skriftleg avtale om pris, men dei var einige om at avtalen var at arbeidet skulle utførast etter rekning. Forbrukaren meinte prisen som vart kravd var før høg, men tapte i retten. Advokat Trond Eirik S. Nielsen førte saka for entreprenøren …

Utlendingsnemnda sitt vedtak kjent ugyldig

Ein asylsøkjar søkte om asyl i Noreg for nokre år sidan. Det vart avdekka at søkjaren gav norske mynde ukorrekte opplysningar på søknadstidspunktet og avslag på søknad vart gitt. Søkjar var under asylopphaldet blitt far til eit born og gift med ei norsk kvinne. UNE meinte vilkåra for utvisning førelåg, men Oslo tingrett kjente vedtaket ugyldig. …