Lagmannsretten overprøvde UNE

Advokat Arild Birkeland representerte eit afghansk par i Borgarting lagmannsrett som Utlendingsnemnda (UNE) meinte hadde ei forklaring i høve til sin asylgrunn som ikkje var truverdig. I retten vart det prosedert på at det var gode grunnar for å legge til grunn dei to asylsøkjarane sin forklaring om asylgrunnen og lagmannsretten gav støtte til …

Lov gav betre rettar enn NS-kontrakt

Sunnhordland tingrett handsama nyleg ein entreprisesak der tenesteytar var profesjonell og der kunden var forbrukar. Partane hadde nytta ein standardkontrakt (NS 8406) seg i mellom og i fleire av spørsmåla vart det drøfta av retten kva det hadde å seie at standardkontrakten hadde avvikande reglar i høve til handtverkartjenestelova. Retten kom til …

Frifunne for bensintjuveri

Ein person stod tiltalt i Sunnhordland tingrett for ei rekkje forhold. Han tilstod for samtlege forhold, men ved gjennomgang av forklaringa kom det fram at tiltale under tiltalepunkt for bensintjuveri først hadde fylt bensin, deretter gått inn for betale med bankkort han visste det ikkje var dekning for og deretter fått faktura tilsendt frå bensinstasjonen. …