Bemanningsselskap frifunnet

Et bemanningsselskap var i kraft av å være arbeidsgiver saksøkt av i alt tre tidligere ansatte i forbindelse med avslutning av arbeidsforhold. Selskapet ble frifunnet i tingretten. Avgjørelsen ble anket av arbeidstakerne, hvorpå anken ble nektet fremmet av Gulating lagmannsrett, begrunnet med at lagmannsretten fant det klart at anken ikke kunne føre frem.

Bemanningsselskapet var representert av advokat Ståle René Matre fra Advokatfirmaet Responsa AS.

De ansatte hevdet at oppsigelsene deres var beheftet med formfeil, og at de anvendte oppsigelsesfrister, som gikk fra dato til dato, brøt med arbeidsmiljøloven (aml).

Bemanningsselskapet anførte på sin side at oppsigelsesfristene var lovlige, ved at selskapet var bundet av tariffavtale og deretter hadde inngått avtale med lokale tillitsvalgte om oppsigelsesfrister som avvek fra lovens normalordning. Dette er det anledning til med hjemmel i aml § 15-3, første ledd. Arbeidsgiver anførte at avtalefriheten gjaldt både oppsigelsesfristens lengde, jfr. aml § 15-3, første ledd, og når en oppsigelsesfrist skal begynne å løpe, jfr. aml § 15-3, fjerde ledd. Bemanningsselskapet la den lovforståelse til grunn at bestemmelsens fjerde ledd ikke var en selvstendig regel, men måtte ses som en del av fristreglene i første ledd.

Videre anførte arbeidsgiver at alle de tidligere arbeidstakernes arbeidsavtaler hadde vært midlertidige, og at det ved slike avtaler ikke gjelder formkrav ved oppsigelse, og at det som hovedregel heller ikke gjelder oppsigelsesfrister. Det avgjørende er om det bestemte arbeid er avsluttet eller om avtalt sluttdato er nådd jfr. aml § 14-9.

Motparten bestred bemanningsselskapets lovforståelse ad både oppsigelsesfristens start og konsekvensen av at arbeidstakerne var ansatt midlertidig.

Tingretten frifant arbeidsgiver på grunnlag av at kontraktene hadde vært midlertidige. Tingretten sa seg uenig med bemanningsselskapet i at man kunne avtale en oppsigelsesfrist fra dato til dato.

Arbeidstakerne anket. I sitt anketilsvar opprettholdt arbeidsgiver sin anførsel om at det på bestemte vilkår er lov til å avtale oppsigelsesfrist fra dato til dato. Lagmannsretten sa seg enig i dette synspunkt, og valgte å nekte anken fremmet, basert på at retten fant det klart at arbeidsgivers lovforståelse var korrekt, og da slik at det lovlig kan avtales oppsigelsesfrister fra dato til dato, gitt at lovens øvrige vilkår er oppfylt.
Avgjørelsen er p.t. ikke rettskraftig.