Lagmannsretten overprøvde UNE

Advokat Arild Birkeland representerte eit afghansk par i Borgarting lagmannsrett som Utlendingsnemnda (UNE) meinte hadde ei forklaring i høve til sin asylgrunn som ikkje var truverdig. I retten vart det prosedert på at det var gode grunnar for å legge til grunn dei to asylsøkjarane sin forklaring om asylgrunnen og lagmannsretten gav støtte til …