Arbeidsrettssak – Lønnskrav tapt pga. passivitet

Sunnhordland tingrett har avsagt dom i sak der arbeidstakar hevda å ha fått ugyldig avskjed og der arbeidstakar meinte å ha uteståande lønskrav mot sin arbeidsgivar. Tingretten gav ikkje arbeidstakaren som saksøkjar medhald. Retten har i sin dom drøfta i kva grad ein innanfor arbeidsretten kan tape eit lønskrav pga passivitet. Konklusjonen var …