Utlendingsnemnda sitt vedtak kjent ugyldig

Ein asylsøkjar søkte om asyl i Noreg for nokre år sidan. Det vart avdekka at søkjaren gav norske mynde ukorrekte opplysningar på søknadstidspunktet og avslag på søknad vart gitt. Søkjar var under asylopphaldet blitt far til eit born og gift med ei norsk kvinne. UNE meinte vilkåra for utvisning førelåg, men Oslo tingrett kjente vedtaket ugyldig. …